@NBA @nyknicks Đơn giản hây phức tạp là tùy bạn
0
0
0